IC PREMIJA virsta IC PREMIA CASH

Reglamentas

Lojalumo programos „IC PREMIJA“ reglamentas

 

1. Sąvokos:

1.1 Lojalumo programa IC PREMIJA (toliau – Programa) – tai reklaminė kampanija, skirta UAB „Inter Cars Lietuva“ klientams.
1.2 Programos trukmė (toliau – Trukmė) – programa įsigalioja 2012-01-01 dieną ir galioja iki oficialaus paskelbimo apie Programos pabaigą;
1.3 Programos organizatorius (toliau – Organizatorius) – įmonė UAB „Inter Cars Lietuva“ (adresas: Titnago g. 6, Vilnius);
1.4 Programos dalyvis (toliau – Dalyvis) – dalyvio anketą tinkamai užpildęs bei Programoje dalyvaujantis UAB „Inter Cars Lietuva“ klientas (įmonė ir/ar asmuo), kuris specializuojasi automobilių remonto srityje.

1.4.1. Dalyviams taikoma sąlyga – dalyvis neimportuoja automobilių dalių į LR ir/ar neužsiima didmenine automobilių dalių prekyba LR teritorijoje;
1.4.2. Programoje gali dalyvauti tik tie Dalyviai, kurie turi 3 mėnesių pirkimo istoriją;

1.5 Programos dalyvio anketa (toliau – Anketa) – informacinė forma, kuri pildoma, norint tapti Programos dalyviu.

1.5.1 Registracijos Anketą  tinkamai užpildęs UAB „Inter Cars Lietuva“ klientas, atitinkantis šiame reglamente minimus kriterijus, tampa Programos dalyviu. Anketa pasiekiama visose Organizatoriaus atstovybėse, taip pat internetiniame tinklapyje ( http://icpremija.intercars.lt/). Tik tinkamai užpildyta Anketa patvirtina Dalyvio registraciją Programoje, jo sutikimą dalyvauti ir galimybę Organizatoriaus atstovybėse atsiimti Programos prizus;

1.6 Programą vykdanti organizatoriaus atstovybė (toliau – Atstovybė) – LR įregistruota įmonė, turinti įgaliojimą atstovauti Organizatoriui ir jo leidimą vykdyti Programą, teikianti Dalyviams prekes, įtrauktas į Programą;

1.7 Programos prizas (toliau – Prizas) – paslauga ir/ar prekė nurodyta galiojančiame Programos prizų kataloge ar kitoje Organizatoriaus pateiktoje informacinėje medžiagoje, kurią Organizatorius gali pateikti Dalyviui už jo sukauptus Programos taškus;

1.8 Galiojantis prizų katalogas (toliau – Katalogas) – Organizatoriaus numatytas Katalogas, kuriame nurodomi Prizai ir jiems priskirti Programos taškų kiekiai, kuriuos privalo surinkti Dalyvis, norėdamas gauti Prizą. Katalogo elektroninė versija pateikiama tinklapyje (http://icpremija.intercars.lt/);

1.9 Programos Taškas (toliau – Taškas) – Organizatoriaus skiriamas Taškas, kurį Dalyvis gauna standartinėmis kainomis nusipirkęs į Programą įtrauktą Prekę. Skiriamų Taškų kiekis priklauso nuo Dalyvio įsigytos Prekės kainos, kiekio ir Taškų skaičiavimo koeficiento;

1.10 Į Programą įtraukta prekė (toliau – Prekė) – Organizatoriaus teikiama paslauga ir/ar prekė, už kurią Dalyvis gauna atitinkamą Taškų kiekį;

1.11 Taškų skaičiavimo koeficientas (toliau – Koeficientas) – skaičiais išreikštas daugiklis, naudojamas Dalyvio skiriamiems Taškams skaičiuoti.

 

2. Bendros nuostatos:

2.1 Šis programos reglamentas (toliau – Reglamentas) nusako Organizatoriaus organizuojamos Programos sąlygas;
2.2 Programa yra vykdoma tik LR teritorijoje;
2.3 Programa skirta tik tiems Dalyviams, kurie atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Dalyvauti programoje gali tik tinkamai Anketą užpildę Dalyviai.
2.4 Programoje negali dalyvauti Organizatoriaus atstovybių sąraše esančių įmonių savininkai ir darbuotojai, taip pat jų šeimų nariai, asmenys ir ūkio subjektai, susiję su Programos organizavimu ir vykdymu, subjektai, kurių savininkai ir/ar bendraturčiai yra Organizatoriaus atstovybių sąraše esančių įmonių savininkai, darbuotojai ir jų šeimų nariai, taip pat įmonės ir/ar asmenys, importuojantys automobilių dalis į LR ir užsiimantys didmenine dalių prekyba LR teritorijoje;
2.5 Registracija ir dalyvavimas Programoje yra savanoriškas ir neapmokestintas jokiais registracijos mokesčiais;
2.6 Organizatorius turi teisę savo nuožiūra pasirinkti Atstovybes, kurios gali vykdyti Programą;
2.7 Organizatorius turi teisę savo nuožiūra patvirtinti ar atmesti programos Dalyvio Anketą, atsižvelgiant į Anketos duomenų tikslumą bei įvertinus Dalyvio pirkimo rezultatus bei mokėjimo sąlygas;
2.8 Programoje sukaupti Taškai galioja 2 metus.

2.8.1 Per nurodytą laikotarpį nepanaudojus sukauptų Taškų, Taškai yra anuliuojami iš Dalyvio sąskaitos be jokio išankstinio įspėjimo.

 

3. Dalyvavimas programoje:

3.1 Programoje gali dalyvauti:

3.1.1 Fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą LR teritorijoje bei atitinkantys šio reglamento 1.4 punktą;
3.1.2 Juridiniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą LR teritorijoje ir atitinkantys šio reglamento 1.4. punktą;
3.1.3 Bet kuris kitas ūkio subjektas, išskyrus išvardytus 2.4 punkte.

 

4. Dalyvių registracija Programoje:

4.1 Dalyvis gali užsiregistruoti Programoje, tinkamai užpildęs ir pasirašęs Anketą (išskyrus elektroninės registracijos atvejus). Pildant elektroninę Anketos versiją pasirašyti nereikia – Dalyvio parašą atstoja elektroniniu paštu išsiųsta Anketa. Organizatoriaus atstovui patvirtinus ir užregistravus Anketą, Dalyvis įtraukiamas į Programą;
4.2 Dalyvis tinkamai užpildęs ir pasirašęs Anketą ir/ar elektroniniu paštu išsiuntęs užpildytą elektroninį Anketos variantą, esantį tinklapyje (http://icpremija.intercars.lt/) sutinka su visomis Programos sąlygomis.

4.2.1 Registruodamasis Programoje Dalyvis sutinka, kad jo duomenys, pateikti Anketoje, bus naudojami Programos rezultatams įvertinti ir kitiems Organizatoriaus rinkodaros tikslams;

4.3 Programoje negali dalyvauti Dalyviai, Anketoje pateikę neteisingus arba ne visus savo duomenys, ir/ar neužpildę visų joje esančių laukų, kurie privalo būti užpildyti. Tokios Anketos bus atmestos. Organizatorius pripažins tik tokią Anketos formą, kuri bus taisyklingai užpildyta ir joje yra visi reikalaujami duomenys.

4.4. Programoje gali dalyvauti tik tie Dalyviai, kurie turi 3 mėnesių pirkimo istoriją;
4.5 Dalyvis įsipareigoja pranešti Organizatoriui apie duomenų pateiktų Anketoje pasikeitimą.

 

5. Taškų skaičiavimo principas:

5.1 Dalyvio Taškai skaičiuojami kaskart nusipirkus Prekių Atstovybėje (išskyrus į Programą neįtrauktas prekes*) Programos vykdymo laikotarpiu;
5.2 Kiekvienai Prekei priklauso tam tikra suma, už kurią Dalyviui skiriamas 1 taškas**;
5.3 Taškų registracija vyksta tada, kai Dalyvis apmoka jam išrašytą PVM sąskaitą faktūrą arba jam išduodamas čekis už įsigytas Prekes grynaisiais pinigais ir/ar mokėjimo kortele;
5.4 Taškai aktyvuojami ne anksčiau nei po 7 dienų, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra arba išduodamas kasos čekis (Su sąlyga, kad už Prekes mokama grynaisiais). Jei atsiskaitoma pavedimu, Dalyviui priklausantys Taškai aktyvuojami tada, kai pinigai už PVM sąskaitą faktūrą atsiranda Organizatoriaus banko sąskaitoje, bet ne anksčiau nei po 7 dienų, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra;
5.5 Tais atvejais, kai Prekės, už kurias Dalyviui buvo priskaičiuoti Taškai, yra grąžinamos arba uždelsta už jas sumokėti, atitinkamas Taškų skaičius atimamas iš bendros Taškų sumos.
5.6 Taškai skaičiuojami tokiu principu:

5.6.1 Kaskart nusipirkęs Prekių už 3 eurus be PVM klientas premijuojamas vienu Tašku. Tais atvejais, kai perkamų Prekių suma sudaro 3 eurų be PVM sandaugą, tai priskaičiuotų Taškų kiekis bus dauginamas atitinkamai;
5.6.2 Organizatorius gali laikinai keisti Taškų už Prekes skyrimo principus. Informacija apie tokius pakeitimus skelbiama interneto tinklapyje (http://icpremija.intercars.lt/ )  bei Atstovybėse;
5.6.3 Dalyvio sukaupti Taškai negali būti parduodami arba keičiami į grynuosius pinigus;
5.6.4 Informaciją apie sukauptus Taškus Dalyvis gali pamatyti programoje „IC katalog“ arba gauti Atstovybėse. Organizatorius neatsako už „IC Katalog“ klaidingai pateiktą informaciją apie Dalyvio sukauptus taškus;
5.6.5 Kilus ginčams dėl priskaičiuotų Taškų kiekio, Organizatorius gali pareikalauti, kad Dalyvis pateiktų dokumentus, įrodančius, jog buvo pirkta Prekių, už kurias skaičiuojami Taškai bei už Prekes jau atsiskaityta. Dalyviui nepateikus šių dokumentų, pretenzijos nenagrinėjamos.

 

6. Programos Prizai:

6.1 Programos Dalyvis gali iškeisti sukauptus Taškus į Organizatoriaus siūlomus Prizus, nurodytus Kataloge;
6.2 Katalogas su Prizų sąrašu ir jiems priskirtais Taškų kiekiais yra pristatomas internetiniame tinklapyje ( http://icpremija.intercars.lt/ );
6.3 Dalyvis dėl prizo atsiėmimo kreipiasi į jį kuruojantį vadybininką, prizus užsisakydamas Atstovybėje. Organizatoriui patikrinus Taškų kiekį, Prizai išduodami Dalyviui;
6.4 Prizus Dalyviai gali atsiimti toje Atstovybėje, kurioje jie buvo užsakyti, tačiau tik tada, kai Atstovybės atstovas apie tai asmeniškai informuoja Dalyvį;
6.5 Dalyvis, atsiimdamas prizą pirmą kartą, turi pateikti Dalyvio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
6.6 Įteikus Prizą Organizatorius atima atitinkamą Taškų kiekį iš Dalyvio turimos Taškų sumos;
6.7 Tais atvejais, kai dėl kokių nors priežasčių nėra galimybės Dalyviui pristatyti jo pasirinkto Prizo, Dalyvis gauna analogišką prekę. Be to, jei Organizatorius dėl kokių nors priežasčių negali įteikti Dalyviui jo pasirinkto Prizo, tada Dalyvio užsakymas anuliuojamas, o Taškai už Prizą grąžinami į Dalyvio turimą Taškų sąskaitą;
6.8 Organizatorius pasilieka teisę Programos vykdymo laikotarpiu keisti Katalogo turinį. Informaciją apie Prizus pateikiama internetiniame tinklapyje  (http://icpremija.intercars.lt/ );
6.9 Organizatorius pasilieka teisę neišduoti Prizo, jei Dalyvis turi neįvykdytų finansinių ir/ar  kitokių įsipareigojimų Organizatoriui. Įvykdžius visus įsipareigojimus, Organizatorius turi teisę perduoti prizą Dalyviui.

 

7. Organizatoriaus atsakomybė:

7.1 Organizatoriaus turi teisę priimti tik tas Dalyvio pretenzijas, kurios susijusios su jam išduotais prizais;
7.2 Organizatorius nepriima pretenzijų, jeigu netinkamai užpildytas reklamacijos blankas;
7.3 Atsiimdamas Prizą Dalyvis privalo patikrinti, ar jam įteiktas daiktas be matomų pažeidimų, ar sukomplektuotas ir veikiantis. Pastebėjęs trūkumus turi teisę nepriimti Prizo. Organizatoriui pripažinus, kad pretenzijos pagrįstos, Prizas pakeičiamas į tokį patį arba lygiavertį, kai (ir jei) bus įmanoma. Jei nėra galimybės pažeisto Prizo pakeisti į tokį patį, Organizatorius įsipareigoja pakeisti jį į Dalyvio pasirinktą kitą, Taškų atžvilgiu lygiavertį Prizą, nebent Dalyvis atsisakytų. Tokiu atveju Dalyviui grąžinami už pažeistą prizą nuskaičiuoti Taškai;
7.4 Pretenzijas dėl Prizų trūkumų, kurių neįmanoma nustatyti atsiimant Atstovybėje, Dalyvis privalo pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prizo gavimo. Dalyvis turi Organizatoriui grąžinti Prizą originalioje pakuotėje ir užpildyti Organizatoriaus jam pateiktą REKLAMACIJOS paraišką. Jei pretenzija bus pripažinta pagrįsta, Organizatorius įsipareigoja pakeisti Prizą arba grąžinti Dalyviui Taškus už Prizą. Jokie kitokie Dalyvio reikalavimai nėra tenkinami;
7.5 Pretenzijos dėl Prizų, kuriuos įsteigė ne Organizatorius, turi būti pateiktos tiesiogiai jų steigėjams. Prizams, kuriuos įsteigė ne Organizatorius, galioja tokia garantija, kokią yra nustatę jų steigėjai;
7.6 Dalyvis neturi teisės grąžinti Prizo, išskyrus anksčiau nurodytus atvejus;
7.7 Organizatoriaus įsteigtiems Prizams galioja tokia pati garantija, kokią Organizatoriui yra nurodęs Prizo gamintojas.

 

8. Dalyvio atsakomybė:

8.1 Dalyvis privalo laikytis šio Programos reglamento nuostatų;
8.2 Dalyvis įsipareigoja Anketoje pateikti teisingus savo duomenis;
8.3 Dalyvis įsipareigoja sąžiningai ir nieko neslėpdamas pateikti visą su pretenzija susijusią informaciją ir nusiskundimo priežastis.

 

9. Pretenzijų pateikimo tvarka:

9.1 Pretenzijos dėl Prizų, Taškų ir/ar Programos vykdymo gali būti pateiktos tik raštu ir tik toje Atstovybėje, kurioje buvo užpildyta Anketa. Jei užpildytas elektroninis Anketos variantas, tada pretenzijos gali būti pateiktos raštu toje Atstovybėje, kuri buvo nurodyta pildant elektroninį Anketos variantą;
9.2 Pretenziją gali pateikti tik Dalyvis;

9.3 Pretenzijoje turi būti nurodytas Dalyvis (įmonės pavadinimas arba fizinio vardas, pavardė), kliento numeris, užregistruotas Organizatoriaus apskaitos sistemoje, tikslus adresas ir kontaktinis telefonas, be to, turi būti pateiktas tikslus situacijos aprašymas ir pretenzijos priežastys;
9.4 Pretenzijos nagrinėjamos bendra tvarka per 30 dienų;
9.5 Organizatoriaus sprendimas dėl pretenzijos yra galutinis ir neginčijamas. Dalyvis apie Organizatoriaus sprendimą bus informuotas per 7 dienas priėmus sprendimą.

 

10. Ryšys su Programos Dalyviais:

10.1 Informacija apie Programą skelbiama tinklapyje (http://icpremija.intercars.lt/ ) bei Atstovybėse;
10.2 Dalyviai gali pateikti klausimus, susijusius su Programa, interneto tinklapiuose (http://icpremija.intercars.lt/ ) ir/ar (www.intercars.lt ), arba Atstovybėje dirbančiam personalui. Atstovybių kontaktiniai duomenys pateikiami internete, tinklapiuose www.intercars.lt bei http://icpremija.intercars.lt/ .

 

11. Galutinės nuostatos:

11.1 Dalyvis bet kada gali pasitraukti iš Programos, apie tai  informavęs Atstovybę, kurioje užsiregistravo. Be to, Dalyvis per 30 dienų (nuo tada, kai Atstovybei pranešė apie apsisprendimą pasitraukti iš Programos) privalo pasirinkti Prizą, atitinkantį jo sukauptų Taškų sumą. Pasibaigus šiam terminui, Dalyvio neišnaudoti Taškai bus anuliuoti;
11.2 Organizatorius turi teisę pašalinti iš Programos bet kurį Dalyvį, jei kyla pagrįstų įtarimų, kad jis nesilaiko šio Reglamento nuostatų. Tokiu atveju Dalyvio sukaupti Taškai anuliuojami;
11.3 Organizatoriui paskelbus apie Programos pabaigą, Dalyvis per 30 dienų turi teisę iškeisti sukauptus Taškus į pasirinktą Prizą ar Prizus. Pasibaigus šiam terminui, neišnaudoti Taškai bus anuliuoti ir tokiu atveju Dalyvis neteks teisės gauti Prizų;
11.4 Programos Organizatoriaus ir Dalyvių teisės bei pareigos nusakytos šiame Reglamente ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Visa kita informacija pateikiama Organizatoriaus reklaminėse medžiagose yra tik informacinio pobūdžio;
11.5 Organizatorius pasilieka teisę keisti šio Reglamento sąlygas. Informacija apie pakeistas Taisykles  skelbiama internetiniuose tinklapiuose http://icpremija.intercars.lt/ ir/ar  www.intercars.lt;
11.6 Šis reglamentas Dalyviams prieinamas kiekvienoje Atstovybėje ir internete, tinklapyje http://icpremija.intercars.lt/.
11.7 Visi Organizatoriaus ir Dalyvių ginčai, susiję su Programos įsipareigojimų vykdymu, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, – teisme, pagal Organizatoriaus buveinės vietą bei remiantis LR galiojančia tvarka ir įstatymais.

* Dėl Programoje nedalyvaujančių prekių reikia teirautis pas aptarnaujantį vadybininką.

** Dėl sumų už prekes (kai nurodyta suma yra dauginama iš padarytos apyvartos) reikia teirautis pas aptarnaujantį vadybininką.